Informacje

 

1. Przyjmowanie próbek materiału biologicznego ludzkiego (próbek kału) i sporali oraz wydawanie wyników

pokój nr 10 PSSE ul. Płocka 45

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 730 do 1000

w piątki - tylko wydawanie wyników w godzinach od 730 do 1000

 

UWAGA!

W myśl obowiązujących przepisów prawnych nie funkcjonuje tzw. ,,książeczka dla celów sanitarno-epidemiologicznych”. 

Zgodnie z obowiązującą ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  u ludzi
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, z późn. zm.) jedynym obowiązującym dokumentem jest orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych wydawane przez lekarza medycyny pracy na podstawie wyników badań laboratoryjnych.

Od 01.01.2020 r. zmienia się zasada wystawiania faktur do paragonów dla przedsiębiorców, którzy dokonują zakupu na firmę, w związku z tym

PROSIMY PRZED ZAPŁATĄ ZADEKLAROWAĆ SIĘ, CZY USŁUGA MA BYĆ:

  •  NA FIRMĘ – zostanie wystawiona faktura (należy podać NIP)
  • CZY NA OSOBĘ PRYWATNĄ – zostanie wystawiony paragon

 

2. Przyjmowanie próbek produktów żywnościowych i wody oraz wydawanie wyników

pokój nr 12 PSSE ul. Płocka 45

od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1430

3. Płatności

Opłatę za wykonane badania należy uiścić w kasie PSSE ul. Płocka 45 pokój nr 19 - parter (nie dotyczy zakładów płacących za badanie przelewem)

Kasa przy ul. Kilińskiego 16 czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1230

Punkt kasowy przy ul. Płockiej 45 czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1200

 

Po odbiór wyników badań należy zgłaszać się z dowodem wpłaty

Informację telefoniczną o przebiegu badania można uzyskać po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem w pokoju przyjmowania próbek i wydawania wyników.

Klient ma prawo złożyć pisemną lub ustną skargę w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań lub rachunku.

W przypadku dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych laboratorium przekazuje informacje o wyniku badania do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakazeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234 poz. 1570).

Laboratorium zastrzega sobie prawo do wykorzystania wyników badań do opracowań statystycznych, informacyjnych lub naukowych bez ujawniania tożsamości klienta.

4. Udostępnianie dokumentacji medycznej i niemedycznej

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2017 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku z dnia 23 lutego 2017 r. i Zarządzeniem nr 18/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku (zmienionym Zarządzeniem nr 8/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.) udostępnianie dokumentacji medycznej odbywa się  na podstawie pisemnego wniosku (w zakładce „Do pobrania”). Dokumentację medyczną może odebrać strona lub osoba przez nią upoważniona, upoważnienie sporządzone w obecności pracownika PSSE we Włocławku (wzór upoważnienia w zakładce „Do pobrania”).

Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej:

1) za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 8,44 zł (łączny koszt wydania duplikatu kompletu dokumentacji badań w kierunku obecności pałeczek Salmonella Shigella  - 25,32 zł)
2) za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej – 0,30  zł
3) za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 1,69 zł

Powyższe ceny są cenami brutto. Do powyższych opłat należy doliczyć, jeśli dotyczy, opłatę za czynności mające na celu wyszukanie dokumentacji medycznej w składnicy akt (za jedną godzinę – 22,70 zł). 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2017 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku z dnia 6 lutego 2017 r. (zmienionym Zarządzeniem nr 9/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.) udostępnianie dokumentacji niemedycznej odbywa się  na podstawie pisemnego wniosku (w zakładce „Do pobrania”). Dokumentację niemedyczną może odebrać strona lub osoba przez nią upoważniona, upoważnienie sporządzone w obecności pracownika PSSE we Włocławku (wzór upoważnienia w zakładce „Do pobrania”).

Za sporządzenie kopii/odpisu/skanu dokumentacji pobierana jest opłata w wysokości:
1) za jedną stronę w formacie A4 (kserokopia jednostronna) – 1,29 zł
2) za jedną stronę w formacie A4 (kserokopia dwustronna) – 2,55 zł
3) za jedną stronę w formacie A3 (kserokopia jednostronna) – 1,34 zł
4) za jedną stronę w formacie A3 (kserokopia dwustronna) – 2,61 zł
5) za jedną stronę w formie skanu (forma elektroniczna) – 1,86 zł
6) na elektronicznym nośniku danych CD/DVD – 2,87 zł

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT. 

W przypadku wysyłania dokumentacji medycznej lub niemedycznej pocztą należy doliczyć koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru – 7,80 zł. Opłaty należy uiścić w kasie PSSE we Włocławku, ul. Płocka 45 lub bezgotówkowo na rachunek NBP O/Bydgoszcz 23 1010 1078 0044 3122 3100 0000. Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1300. 
Dokumentacja medyczna i niemedyczna udostępniana jest po uiszczeniu przez wnioskującego stosownych opłat.

5. Wszelkie informacje dotyczące ekshumacji i przewozu ekshumowanych zwłok udzielane są w budynku PSSE przy ul. Kilińskiego 16, pok. nr 3, w godzinach: 7.30 – 14.30, tel. (54) 411-68-33

6. Grzyboznawca udziela porad w budynku PSSE ul. Kilińskiego 16 pokój nr 15 w godzinach 7:30-11:00. W przypadku potrzeby konsultacji w godzinach późniejszych, należy umawiać się telefonicznie tel. (54) 411-68-33.
Klasyfikator grzybów udziela porad w budynku PSSE ul. Kilińskiego 16 pokój nr 20 w godzinach 7:30-11:00. W przypadku potrzeby konsultacji w godzinach późniejszych, należy umawiać się telefonicznie tel. (54) 411-68-33.

Ocenie mogą podlegać jedynie świeżo zebrane całe owocniki grzybów.

7. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. 8.00-11.00.

 

Udostępnianie informacji publicznej odbywa się na podstawie wniesionego wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w formie ustnej, pisemnej, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej (zgodnie z art. 4, art. 7 i art.15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).