Promocja Zdrowia

Do zakresu działania SEKCJI OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA należy inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, w szczególności:

  • inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
  • pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia poprzez promowanie i wdrażanie programów promujących zdrowie,
  • ewaluacja (ocena)  realizowanych programów,
  • udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników  i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,
  • udzielanie merytorycznej i metodycznej pomocy innym placówkom promującym zdrowie,
  • wspieranie samorządów, instytucji, organizacji pozarządowych we wdrażaniu i realizacji programów oraz innych przedsięwzięć prozdrowotnych,
  • prowadzenie wypożyczalni pomocy naukowych, literatury, filmów i opracowań metodycznych,
  • ocena działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazu, zakłady opieki zdrowotnej i inne zakłady, instytucje i organizacje.

 

Adres: PSSE we Włocławku, ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek

www.pssewloclawek.pl  e-mail:. psse.wloclawek@pis.gov.pl