System Jakości

System jakości (System Zarządzania) w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej to: struktura organizacyjna, rozłożenie odpowiedzialności, procedury, procesy i zasoby umożliwiające właściwe zarządzanie, zachowanie wysokiego poziomu jakości i wiarygodności świadczonych na rzecz społeczeństwa przedsięwzięć.


Jakość prowadzonych działań rozumiana jest jako:

- profesjonalne i rzetelne prowadzenie działalności kontrolnej i wykonywanie badań,

- uzyskanie wysokiego poziomu stopnia satysfakcji społeczności, na rzecz której te działania są prowadzone,

- systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników i dostosowywanie podejmowanych działań do obowiązujących i nowych wymogów prawnych.

Funkcjonujące obecnie procedury w PSSE to:

- odrębne dla akredytowanego Oddziału Laboratoryjnego, opracowane w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”,

- odrębne dla komórek wykonujących czynności kontrolne (jednakowe dla wszystkich stacji sanitarno-epidemiologicznych w województwie) opracowane w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”.

Od 1 stycznia 2005 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy wprowadził obowiązek stosowania opracowanych przez WSSE Procedur Ogólnych – jednolitych dla wszystkich jednostek organizacyjnych PIS w województwie. Zostały one opracowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17020:2006 „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych” i dotyczą:

- realizacji zadań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego,

- realizacji zadań w ramach działalności oświatowo-zdrowotnej.

W Oddziale Laboratoryjnym System Zarządzania wprowadzony został do stosowania od 24 września 2004 r..

26 kwietnia 2005 r. Oddział Laboratoryjnego uzyskał Certyfikat Akredytacji Nr AB 600 nadany przez krajową jednostkę akredytującą - Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.Odpowiedzialnym za System Zarządzania w PSSE jest Główny Specjalista ds. Systemu Jakości – Jolanta Krępeć. Jego zastępcą w obszarze laboratorium jest Przemysław Maron, natomiast w obszarze nadzoru zastępstwo pełni Agnieszka Pstrągowska.

We wszystkich komórkach organizacyjnych PSSE ustalono strukturę odpowiedzialności i podległości.

Zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników, którym powierzono funkcję kierownictwa technicznego gwarantuje właściwe nadzorowanie czynności kontrolnych i wykonywanych badań.

Wyznaczono też osoby, które w przypadku nieobecności kierownika technicznego przejmują zastępstwo.

Metody i procedury kontroli oraz badań są doskonale znane każdemu pracownikowi wykonującemu te czynności samodzielnie.

Każdy pracownik posiada kartę kompetencyjną, w której szczegółowo zapisano zakres obowiązków, odpowiedzialność i uprawnienia.